Novinka v sortimentu Profi dílny! Nová řada čistících a ošetřujících prostředků Anker Technology!

Reklamace

Reklamační řád

 1. Tento reklamační řád upravuje rozsah, podmínky a způsob uplatnění práva z vadného plnění (dále jen „reklamace“) a řídí se příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba  v platném znění, (dále jen „zákon“ nebo „zákony“).
 2. Tento reklamační řád se vztahuje na spotřební zboží, které je v záruční době a u něhož je uplatňováno právo z odpovědnosti za vady.
 3. Kupujícím je spotřebitel,  fyzická osoba, jednající mimo rámec podnikatelské činnosti či samostatného výkonu povolání, která uzavřela kupní smlouvu s Prodávajícím.
 4. Prodávající je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
 5. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24ti měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu 6ti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
 6. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží Kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží začíná běžet nová záruční doba ode dne jeho převzetí.
 7. V případě uplatnění práva z vadného plnění zašle Kupující vadné zboží na níže uvedenou adresu sídla Prodávajícího spolu s dokladem o koupi zboží u Prodávajícího, detailním popisem závady na reklamovaném zboží a spolu s Kupujícím preferovaným způsobem vyřízení reklamace (výměna zboží, vrácení kupní ceny, resp. odstoupení od smlouvy, výměna za jiné zboží, sleva z kupní ceny).
 8. Kupující si při zasílání zboží Prodávajícímu vede ve vlastním zájmu tak, aby bylo zboží zabaleno k přepravě do vhodného obalu, vyhovujícímu přepravě křehkého zboží a to včetně veškerého příslušenství a označení zabaleného zboží příslušnými symboly pro přepravu křehkého zboží.
 9. Údaj o preferovaném způsobu vyřízení reklamace je informativní pro Prodávajícího, není pro Prodávajícího závazný.
 10. Po přijetí reklamace Prodávajícím obdrží Kupující potvrzení o přijetí reklamace elektronickou poštou na jeho e-mailovou adresu. Prodávající mu potvrdí, kdy právo uplatnil, provedení opravy a dobu jejího trvání.
 11. Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že zboží nemá při převzetí Kupujícím vady. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že v době kdy Kupující věc převzal
  -       má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  -       se věc hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
  -       je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
  -       věc vyhovuje požadavkům právních předpisů
 12. Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může Kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti a není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady.
 13. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit.
 14. Neodstoupí-li Kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže.
 15. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu a nebo pokud Kupující vadu sám způsobil.
 16. Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojeném k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se příslušná ustanovení zákona o záruce za jakost.
 17. Ustanovení § 2165 zákona se nepoužije:
  -       na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým používáním,
  -       u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
  -       u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí Kupujícím,
  -       vyplývá-li to z povahy věci
 18. Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě, neodborného zacházení se zbožím, zejména při používání zboží za nebo v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke zboží.
 19. Po vyřízení reklamace Prodávající zašle Kupujícímu potvrzení o vyřízení reklamace, které bude obsahovat údaje o datu přijetí reklamace, obsah reklamace, způsob vyřízení reklamace preferovaný Kupujícím, potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 20. Reklamace bude Prodávajícím vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace (obdržení zboží a podkladů pro reklamaci dle bodu 5. tohoto reklamačního řádu), pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodne na lhůtě delší. Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.
 21. Běh lhůty pro vyřízení reklamace je pozastaven v případě, že Prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (zboží, části zboží, doklady, atd.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od Kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta pro reklamaci je od tohoto data pozastavena až do dodání veškerých vyžádaných podkladů Kupujícím.
 22. Na žádost Kupujícího je Prodávající povinen poskytnout Kupujícímu písemné potvrzení o povinnostech z vadného plnění v rozsahu stanoveném zákonem (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat Kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje (faktura), které musí obsahovat údaje jako záruční list.
 23. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, IČ prodávajícího, jeho sídlo, jde-li o právnickou osobu nebo bydliště jde-li o fyzickou osobu.
 24. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených zákonem. Odstoupení od smlouvy je vůči Prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno prohlášení Kupujícího o odstoupení od smlouvy, pokud jsou splněny všechny zákonné podmínky. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu uplatnění práv plynoucích z odpovědnosti za vady, vrací kupující plnění, které mu poskytl Prodávající pouze v rozsahu, v jakém je to v dané situaci objektivně možné.
 25. V případě odstoupení od smlouvy či poskytnutí slevy z kupní ceny je příslušná platba vrácena Kupujícímu převodem na jeho bankovní účet.
 26. Přílohou tohoto Reklamačního řádu je Reklamační formulář pro uplatnění práva z vadného plnění Kupujícím. Kupující není povinen při uplatnění reklamace tento Reklamační formulář využít.
 27.  Prodávající je oprávněn tento Reklamační řád upravovat či měnit. Aktuálně platné znění Reklamačního řádu je Kupujícímu k dispozici na webových stránkách e-shopu Prodávajícího. Práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek nejsou tímto ustanovením dotčena.
 28. Kontaktní údaje Prodávajícího: adresa pro doručování: Kateřina Říhová, Habrovany 241, Habrovany 683 01, adresa elektronické pošty: info@profi-dilna.cz, telefon 604 593 682.

V Brně dne 16.6.2015

 

Reklamační formulář

Adresát (prodávající): 
Kateřina Říhová, Habrovany 241, Habrovany 683 01,
IČ: 02187451
Internetová adresa obchodu: www.profi-dilna.cz
E-mail: info@profi-dilna.cz 
Telefon: +420 604 593 682

Jméno a příjmení kupujícího:
Adresa:
E-mail:
Telefon:

 

Uplatnění reklamace

 

Popis vady: 

 

  

 

 

 

 

V                          dne

 

Podpis

 

Přílohy:

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.