Novinka v sortimentu Profi dílny! Nová řada čistících a ošetřujících prostředků Anker Technology!

Obchodní podmínky

Provozovatelem on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.profi-dilna.cz je Bc. Kateřina Říhová, bydliště Habrovany 241, Habrovany 683 01, IČ 02187451, zapsaná u Živnostenského úřadu ve Vyškově (dále jen „Prodávající“).

    I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) upravují v souladu s § 1751, odst. 1, zákona 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklých v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „Kupující“), prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího. Internetový obchod je Prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese: www.profi-dilna.cz (dále jen e-shop“) a to prostřednictvím rozhraní webové stránky.
 2. Kupujícím je fyzická osoba, spotřebitel ve smyslu ustanovení § 419 občanského zákoníku, uzavírající s prodávajícím kupní smlouvu prostřednictvím e-shopu prodávajícího, umístěného na shora uvedených internetových stránkách. Vztahy neupravené kupní smlouvou nebo těmito obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem.
 3. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která při objednávce nebo nakupování zboží od prodávajícího je právnickou osobou nebo jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. Tyto vztahy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
 4. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odlišná ustanovení v kupní smlouvě mají přednost před ustanovením obchodních podmínek.
 5. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny a lze je uzavřít v českém jazyce.
 6. Prodávající si vyhrazuje právo měnit či doplňovat obchodní podmínky. Práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek nejsou tímto ustanovením dotčena. Aktuálně platné obchodní podmínky jsou kupujícímu k dispozici na
  webových stránkách e-shopu prodávajícího.

  II. Uživatelský účet
 1. Kupující může provádět objednávky zboží jednak na základě registrace provedené na příslušné webové stránce e-shopu (dále jen „uživatelský účet“) a jednak bez registrace, přímo z webového rozhraní e-shopu, pokud to webové rozhraní e-shopu umožňuje.
 2. Na základě registrace, provedené kupujícím může kupující v e-shopu vstupovat do svého uživatelského účtu, z něhož může provádět objednávky zboží.
 3. Při objednávání zboží a při registraci v e-shopu je kupující povinen uvádět pravdivě a správně všechny údaje. Tyto údaje je kupující povinen při jakékoliv jejich změně aktualizovat. Prodávající považuje údaje uvedené kupujícím při objednávce zboží a v uživatelském účtu za správné a pravdivé.
 4. Přístup do uživatelského účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací týkajících se přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.
 5. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. Při porušení této povinnosti nese kupující plnou odpovědnost za případné zneužití jeho uživatelského účtu.
 6. Prodávající je oprávněn zrušit uživatelský účet zejména v případě, že kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, nebo v případě kdy kupující poruší své povinnosti vyplývající z kupní smlouvy včetně obchodních podmínek.
 7. Kupující bere na vědomí, že jeho uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě a to zejména s ohledem a v případech nutné údržby hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popřípadě nutné údržbu těchto vybavení třetích osob.

  III. Uzavření kupní smlouvy
 1. Veškeré nabídky prodeje zboží, umístěné na webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu týkající se tohoto zboží. Vystavené zboží prodávajícího není nabídkou k uzavření kupní smlouvy ve smyslu ustanovení § 1732 občanského zákoníku.
 2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Ceny zboží a nabídka prodeje zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
 4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o
  -          objednávaném zboží vloženém do elektronického nákupního košíku,
  -          způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží,
  -          informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále souhrnně jen jako „objednávka“)
 5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.
 6. Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, způsob doručení objednávky a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a plně jim porozuměl.
 7. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
 8. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
 9. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. V případě, že kupujícímu nebylo tímto způsobem přijetí objednávky doručeno, má se za to, že kupní smlouva nebyla uzavřena.
 10. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.
 11. Veškeré skutečnosti uvedené kupujícím do poznámky v objednávce jsou považovány za součást kupní smlouvy v případě, že s nimi prodávající souhlasí, což je kupujícímu stvrzeno doručením přijetí objednávky bez výhrad prodávajícího. V případě, že prodávající se skutečnostmi uvedenými v poznámce k objednávce nesouhlasí, má se za to, že kupní smlouva nebyla uzavřena a prodávající zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku a vyžádá si stanovisko kupujícího.
 12. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.
 13. Uzavřením kupní smlouvy vzniká prodávajícímu povinnost odevzdat kupujícímu objednané zboží a kupujícímu povinnost za toto zboží prodávajícímu zaplatit sjednanou cenu. Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s uzavřenou kupní smlouvou a obchodními podmínkami. 
 14. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 15. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu.

    IV. Cena zboží a platební podmínky

 1. Cenu zboží a náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
  -          v hotovosti na dobírku,
  -          bezhotovostně na dobírku, pokud tento způsob platby dopravce zboží umožňuje,
  -          bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího číslo 2800808242/2010, vedený u Fio banky, a.s.,
  -         při větších objednávkách lze dohodnout individuální způsob platby za zboží.
 2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. IV.1 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
 4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.
 5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
 7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
 8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího nebo ve fyzické podobě spolu se zbožím.

   V. Odstoupení od kupní smlouvy

 1. Kupující bere na vědomí, že nelze odstoupit od smluv uvedených v ustanovení § 1837 občanského zákoníku.
 2. Nejedná-li se o případ uvedený v předchozím článku či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.
 3. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na adresu sídla prodávajícího. Pro doručování odstoupení od smlouvy platí ustanovení čl. XI. těchto obchodních podmínek.
 4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. V.2. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. V.2. obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 6. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 7. Pokud bude vráceno zboží neúplné, poškozené či opotřebované je prodávající oprávněn uplatnit náhradu škody jednostranným započtením proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 8. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
 9. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
 10. Obsahuje-li objednávka více než jednu položku a dosáhla-li celková objednávka hodnoty při níž poskytuje prodávající slevu z ceny nákladů na dopravu objednávky a předmětem odstoupení od smlouvy se stává pouze část dodaného zboží, nikoliv objednávka jako celek, je postup při hrazení nákladů spojených s dodáním tohoto zboží následující: pokud celková hodnota zboží, které není předmětem odstoupení od smlouvy a zákazník si jej ponechává převyšuje hodnotu, při níž poskytuje prodávající slevu z ceny nákladů na dopravu, platí, že sleva poskytnutá prodávajícím zůstává zachována. Pokud je celková hodnota zboží, které není předmětem odstoupení od smlouvy a zákazník si jej ponechává nižší než částka, při níž poskytuje prodávající kupujícímu slevu z nákladů souvisejících s dopravou zboží, je prodávající oprávněn započíst si náklady, které by vznikly v souvislosti dopravou zboží oproti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny zboží, jehož se týká odstoupení od kupní smlouvy.

    VI. Přeprava a dodání zboží

 1. V případě, že je smluven způsob dopravy na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
 3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci nebo správci odběrního místa. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Převzetím zásilky od přepravce nebo odběrního místa kupující stvrzuje, že obal nebyl porušen.
 5. Kupující souhlasí s tím, že jím objednané zboží bude předáno dopravcem jakékoliv osobě, která se bude nacházet na místě určeném kupujícím k doručení zboží a která prokáže svoji totožnost průkazem totožnosti. Takto dodané zboží se považuje za doručené.
 6. Způsoby dopravy zboží
  - Česká pošta Balík do ruky,

  - Česká pošta Balík na poštu,
  - Česká pošta Cenné psaní (pouze pro zásilky odpovídající požadavkům dopravce),
  - doprava zboží mimo ČR bude účtována dle individuálního ceníku zvoleného dopravce.
 7. Cena za dopravu je uvedena na Webových stránkách e-shopu v sekci Možnosti doručení a v rámci Nákupního košíku dle jednotlivých variant dopravy.

    VII. Práva z vadného plnění

 1. Práva o povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
 2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal
  -          má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

  -          se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  -          je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  -          zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 3. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
 4. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího, zasláním zboží na poštovní adresu místa podnikání prodávajícího. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.
 5. Kupující je v případně uplatňování reklamace povinen zaslat prodávajícímu kompletní reklamované zboží spolu s detailním popisem reklamované vady na zboží.
 6. Prodávající zašle kupujícímu elektronickou poštou na adresu uvedenou kupujícím potvrzení o převzetí reklamace.7. Podstatným porušením smlouvy je takové porušení smlouvy, u kterého strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo vědět musela, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, kdyby toto porušení předvídala, v ostatních případech se jedná o nepodstatné porušení smlouvy.
 7. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo buď na
  -          odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci nebo
  -          na odstranění vady opravou věci nebo
  -          na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo
  -          odstoupení od kupní smlouvy.
 8. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil a to při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Neodstraní-li prodávající vadu v přiměřené lhůtě nebo oznámí-li kupujícímu, že vadu neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit.
 9. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje Reklamační řád prodávajícího.

    VIII. Další práva a povinnosti smluvních stran

 1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz
 4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

    IX. Ochrana osobních údajů

 1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
 3. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, doručovací adresa, identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
 4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
 5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
 6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
 8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může
  -          požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

  -          požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
 9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

    X. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

 1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
 2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
 3. Kupující může kdykoliv odvolat souhlas se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího a souhlas se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím. Odovolání učiní kupující zasláním e-mailové zprávy s odvoláním souhlasu na kontaktní e-mailovou adresu prodávajícího info@profi-dilna.cz.

    XI. Doručování

 1. Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího, zejména týkající odstoupení od kupní smlouvy, musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno.
 2. Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.
 3. Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího.

    XII. Závěrečná ustanovení

 1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
 3. Kupní smlouva  není archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná. Obchodní podmínky jsou Prodávajícím archivovány a jsou přístupné.
 4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
 5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Kateřina Jandová, Habrovany 241, Habrovany 683 01, adresa elektronické pošty info@profi-dilna.cz, telefon 604 593 682.

 V Habrovanech  dne 16.6.2015    


Poučení o právu na dostoupení do smlouvy

Právo odstoupit od smlouvy

 1. Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.
 2. Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme zboží.
 3. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodejce: Kateřina Říhová, se sídlem Habrovany 241, Habrovany 683 01, IČ: 02187451, formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem na adresu určenou prodejcem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.
 4. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Důsledky odstoupení od smlouvy

 1. Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy bylo prodejci doručeno Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (vyjma dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme, až po obdržení vráceného zboří nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.
 2. Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů ode dne, v němž došlo k odstoupení od smlouvy, zašlete zpět na adresu prodávajícího. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud bylo zboží odesláno před uplynutím 14 denní lhůty.
 3. Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy
(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

 Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát (prodávající):
Bc. Kateřina Jandová, Habrovany 241, Habrovany 683 01,
IČ: 02187451
Internetová adresa obchodu: www.profi-dilna.cz
E-mail: info@profi-dilna.cz
Telefon: +420 604 593 682

 

Oznamuji, že tímto v zákonné lhůtě 14 dnů odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

Číslo objednávky:

Číslo daňového dokladu:

Název a kód zboží:

Datum objednání:

Datum obdržení:

 

Jméno a příjmení kupujícího:
Adresa kupujícího:
e-mail:
telefon:
Způsob uhrazení kupní ceny:
Žádám o vrácení kupní ceny jiným způsobem, než byla uhrazena:

 

Datum

 

Podpis kupujícího

(v případě odeslání v tištěné podobě)


Reklamační řád

 1. Tento reklamační řád upravuje rozsah, podmínky a způsob uplatnění práva z vadného plnění (dále jen „reklamace“) a řídí se příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba  v platném znění, (dále jen „zákon“ nebo „zákony“).
 2. Tento reklamační řád se vztahuje na spotřební zboží, které je v záruční době a u něhož je uplatňováno právo z odpovědnosti za vady.
 3. Kupujícím je spotřebitel,  fyzická osoba, jednající mimo rámec podnikatelské činnosti či samostatného výkonu povolání, která uzavřela kupní smlouvu s Prodávajícím.
 4. Prodávající je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
 5. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24ti měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu 6ti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
 6. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží Kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží začíná běžet nová záruční doba ode dne jeho převzetí.
 7. V případě uplatnění práva z vadného plnění zašle Kupující vadné zboží na níže uvedenou adresu sídla Prodávajícího spolu s dokladem o koupi zboží u Prodávajícího, detailním popisem závady na reklamovaném zboží a spolu s Kupujícím preferovaným způsobem vyřízení reklamace (výměna zboží, vrácení kupní ceny, resp. odstoupení od smlouvy, výměna za jiné zboží, sleva z kupní ceny).
 8. Kupující si při zasílání zboží Prodávajícímu vede ve vlastním zájmu tak, aby bylo zboží zabaleno k přepravě do vhodného obalu, vyhovujícímu přepravě křehkého zboží a to včetně veškerého příslušenství a označení zabaleného zboží příslušnými symboly pro přepravu křehkého zboží.
 9. Údaj o preferovaném způsobu vyřízení reklamace je informativní pro Prodávajícího, není pro Prodávajícího závazný.
 10. Po přijetí reklamace Prodávajícím obdrží Kupující potvrzení o přijetí reklamace elektronickou poštou na jeho e-mailovou adresu. Prodávající mu potvrdí, kdy právo uplatnil, provedení opravy a dobu jejího trvání.
 11. Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že zboží nemá při převzetí Kupujícím vady. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že v době kdy Kupující věc převzal
  -       má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  -       se věc hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
  -       je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
  -       věc vyhovuje požadavkům právních předpisů
 12. Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může Kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti a není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady.
 13. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit.
 14. Neodstoupí-li Kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže.
 15. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu a nebo pokud Kupující vadu sám způsobil.
 16. Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojeném k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se příslušná ustanovení zákona o záruce za jakost.
 17. Ustanovení § 2165 zákona se nepoužije:
  -       na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým používáním,
  -       u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
  -       u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí Kupujícím,
  -       vyplývá-li to z povahy věci
 18. Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě, neodborného zacházení se zbožím, zejména při používání zboží za nebo v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke zboží.
 19. Po vyřízení reklamace Prodávající zašle Kupujícímu potvrzení o vyřízení reklamace, které bude obsahovat údaje o datu přijetí reklamace, obsah reklamace, způsob vyřízení reklamace preferovaný Kupujícím, potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 20. Reklamace bude Prodávajícím vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace (obdržení zboží a podkladů pro reklamaci dle bodu 5. tohoto reklamačního řádu), pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodne na lhůtě delší. Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.
 21. Běh lhůty pro vyřízení reklamace je pozastaven v případě, že Prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (zboží, části zboží, doklady, atd.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od Kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta pro reklamaci je od tohoto data pozastavena až do dodání veškerých vyžádaných podkladů Kupujícím.
 22. Na žádost Kupujícího je Prodávající povinen poskytnout Kupujícímu písemné potvrzení o povinnostech z vadného plnění v rozsahu stanoveném zákonem (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat Kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje (faktura), které musí obsahovat údaje jako záruční list.
 23. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, IČ prodávajícího, jeho sídlo, jde-li o právnickou osobu nebo bydliště jde-li o fyzickou osobu.
 24. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených zákonem. Odstoupení od smlouvy je vůči Prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno prohlášení Kupujícího o odstoupení od smlouvy, pokud jsou splněny všechny zákonné podmínky. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu uplatnění práv plynoucích z odpovědnosti za vady, vrací kupující plnění, které mu poskytl Prodávající pouze v rozsahu, v jakém je to v dané situaci objektivně možné.
 25. V případě odstoupení od smlouvy či poskytnutí slevy z kupní ceny je příslušná platba vrácena Kupujícímu převodem na jeho bankovní účet.
 26. Přílohou tohoto Reklamačního řádu je Reklamační formulář pro uplatnění práva z vadného plnění Kupujícím. Kupující není povinen při uplatnění reklamace tento Reklamační formulář využít.
 27.  Prodávající je oprávněn tento Reklamační řád upravovat či měnit. Aktuálně platné znění Reklamačního řádu je Kupujícímu k dispozici na webových stránkách e-shopu Prodávajícího. Práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek nejsou tímto ustanovením dotčena.
 28. Kontaktní údaje Prodávajícího: adresa pro doručování: Kateřina Říhová, Habrovany 241, Habrovany 683 01, adresa elektronické pošty: info@profi-dilna.cz, telefon 604 593 682.

V Brně dne 16.6.2015

Reklamační formulář

Adresát (prodávající):
Kateřina Jandová, Habrovany 241, Habrovany 683 01,
IČ: 02187451
Internetová adresa obchodu: www.profi-dilna.cz
E-mail: info@profi-dilna.cz
Telefon: +420 604 593 682

Jméno a příjmení kupujícího:
Adresa:
E-mail:
Telefon:

 

Uplatnění reklamace

 

Popis vady: 

 

  

 

 

 

 

V                          dne

 

Podpis

 

Přílohy:

 

 

 

                                                                                     

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.